7 av 10 mener at politikerne må gjøre mer for å stoppe tap av natur.

Det er en undersøkelse finansiert av WWF Verdens naturfond.

– En nylig undersøkelse utført av Opinion for WWF Verdens naturfond avslører at over 70 prosent av befolkningen i Norge er enten veldig eller ganske bekymret for tap av natur og nedbygging av natur.

Det er en økende bekymring blant folk for natur- og klimakrisen, og de fleste mener at politikerne har et stort ansvar for å bekjempe klimaendringer og naturtap. Dette kommer frem i den årlige naturundersøkelsen som Opinion gjennomfører på oppdrag fra WWF.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, kommenterer situasjonen slik:

– Vi mister stadig mer natur, og dette bekymrer et stort flertall i befolkningen, med god grunn. Isolert sett er det en motorvei her og et hyttefelt der, men i sum har alle disse arealendringene over hele landet skyld i at vi i dag har bare 11,5 prosent villmark igjen, og hele 2752 arter er oppført som truet på rødlista.

Undersøkelsen inneholder flere hovedfunn:

  • 72 prosent av deltakerne er opptatt av natur- og klimaspørsmål.
  • 81 prosent mener naturopplevelser er viktige.
  • 86 prosent synes tilgang til nærnatur er viktig.
  • 74 prosent er bekymret for nedbygging av natur.
  • 72 prosent mener norske politikere må gjøre mer for å stanse naturtap, og 69 prosent mener politikerne har et større ansvar for å stoppe klimaendringer og naturtap enn enkeltpersoner har.

Videre er 60 prosent av deltakerne enige i at Norge bør begrense utbyggingen av hyttefelt, motorveier og andre prosjekter som ødelegger naturen. 15 prosent er uenige i dette.

Denne undersøkelsen understreker viktigheten av naturbevaring i kommende lokalvalg, der 68 prosent av respondentene sier at bevaring av natur er viktig for hvilket parti de vil stemme på i kommune- og fylkestingsvalget den 11. september.

Undersøkelsen ble utført av Opinion for WWF Verdens naturfond og inkluderte 1000 deltakere over 15 år, representative for kjønn, alder og landsdel.