Fjellreven har lenge vært en av Norges mest truede dyrearter. Imidlertid har en kombinasjon av målrettet innsats, avl, utsetting og fôring snudd den negative trenden.

Selv om fjellreven ble fredet allerede i 1930, har bestanden ikke klart å komme seg tilbake til et bærekraftig nivå. I dag er fjellrevene i Norge og Sverige fåtallige og sterkt fragmenterte.

Likevel har målrettet tiltak i visse områder ført til positive resultater. I den siste revisjonen av Norsk rødliste for arter ble fjellreven flyttet opp fra kategorien «kritisk truet» til «sterkt truet». Dette er et tegn på at bestanden har hatt en viss økning.

Siden 2005 har det blitt gjennomført flere tiltak for å øke bestanden. Innsamling av DNA-prøver har blitt gjennomført årlig for å kartlegge bestanden, og dette har vist en jevn vekst. Nå anslås det at det finnes rundt 300 voksne fjellrever i Norge.

Høyeste tall

I 2022 ble det registrert hele 72 fjellrevkull i Norge, det høyeste tallet noensinne gjennom overvåkingsprogrammet. Økningen skyldes hovedsakelig utsetting av fjellrever gjennom avlsprogrammet, ekstra fôring og kontrollert uttak av rødrev. Samarbeid med Sverige og Finland har også bidratt til å støtte grensebestandene.

En viktig faktor som påvirker reproduksjonen til fjellreven er tilgangen på smågnagere, spesielt lemen. I år med rikelig tilgang på lemen kan fjellreven føde opptil 16 valper, mens det i dårlige år kan være så få som tre til seks valper.

Program

For å sikre fjellrevens overlevelse har det blitt etablert avlsprogrammer og utsettingsprosjekter. Overvåkingsarbeidet utføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Statens naturoppsyn (SNO) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Norge og Sverige samarbeider tett for å bevare fjellreven i Skandinavia. En felles handlingsplan ble utarbeidet i 2017, og den har som mål å koordinere tiltak og overvåking for å oppnå en robust fjellrevbestand i regionen. Handlingsplanen er evaluert og videreføres nå med oppdaterte tiltak for en ny femårsperiode.

Prioritert art

Fjellreven er nå en prioritert art, noe som gir den spesiell beskyttelse. For å støtte arbeidet med prioriterte arter er det også etablert en tilskuddsordning der grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan søke om midler.

Fjellreven er et unikt og sårbart dyreart. Den er tilpasset livet i høyfjellet og Arktis og tåler ekstreme kuldegrader. Maten dens består hovedsakelig av lemen, men den spiser også hare, fugl, planter og reinsdyrkadavre.

Den positive utviklingen for fjellreven i Norge viser at målrettet innsats og samarbeid kan bidra til å redde truede arter. Det er håp om at fjellreven vil fortsette å trives og at bestanden vil fortsette å øke i årene som kommer.

Kilde: Miljødirektoratet