Statsforvalteren i Nordland har 10. januar gitt tillatelse til skadefelling av ei gaupe i deler av Narvik kommune, etter søknad fra Skjomen reinbeitedistrikt om å redusere tap av rein forårsaket av gaupe.

Fellingstillatelsen gjelder for perioden 9. januar til og med 22. januar 2023, og fellingsområdet er avgrenset til områder sør/øst for E6 mellom Bjerkvik og fylkesgrensa, samt nord for Skjomen-Skjomdalen-Norddalen-Čunojávri.

Fellingsforsøket vil ta utgangspunkt i skadesituasjonene i Haugfjellet og Sildvikdalen, og målet er å redusere tap av rein forårsaket av gaupe i disse områdene.

For å effektivisere fellingsforsøket, har statsforvalteren også gitt dispensasjon fra viltlovens § 21, noe som tillater bruk av snøskuter for å lokalisere og avdekke spor etter gaupe. Dispensasjonen gjelder for inntil åtte snøskutere, inkludert eventuelt snøskutere som brukes av reindriftsutøvere som er med på fellingslaget og som deltar i fellingsforsøket.

Fellingsleder vil måtte gi en kort statusrapport minimum annenhvert døgn til Statsforvalteren. En elektronisk rapport skal leveres fra fellingsleder senest tre uker etter endt fellingsforsøk. Vedtaket er gjort i samråd med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og er gjort for å sikre et bærekraftig reinbeiteområde.