Regjeringen skal redusere utslipp av klimagasser med 50 til 50 prosent innen 2030.

Det går fram av en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

FNs klimapanel (IPCC) la i oktober 2018 fram en spesialrapport om 1,5 grader global oppvarming. Rapporten ser på virkninger av en global oppvarming på 1,5 grader sammenlignet med 2 grader og høyere, og hva som skal til for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Rapporten konkluderer med at risikoen for både mennesker og natur er betydelig høyere ved 2 grader enn ved 1,5 grader. Den viser behov for raske reduksjoner i utslipp av klimagasser. Store utslippsreduksjoner før 2030 medfører større sjanse til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Norges klimamål

Ifølge Parisavtalen skal alle land melde inn nye eller oppdaterte utslippsmål hvert femte år. Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

Norge ønsker å kutte sine klimagassutslipp i samarbeid med EU. Gjennom klimaavtalen med EU har Norge allerede forpliktet seg til å samarbeide med EU om å redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

Klimaloven stadfester Norges forsterkede klimamål for 2030 og klimamålet for 2050. Loven utgjør rammene for norsk klimapolitikk og skal fremme gjennomføringen av omstillingen til et lavutslippssamfunn, med mål om at utslippene i 2050 reduseres med 90-95 prosent.

EU arbeider nå med å forsterke sitt klimaregelverk. Europakommisjonen har foreslått oppdateringer til dagens regelverk for å nå det forsterkede målet for 2030.

Det er først etter at EU har vedtatt de forsterkede klimaregelverkene at Norge kan inngå en oppdatert klimaavtale med EU om samarbeid om å redusere utslippene med 50-55 prosent.