FNs klimapanel konkluderer med at tiden for å begrense global oppvarming til 1,5 grader er i ferd med å renne ut, og at det haster med tiltak dette tiåret.

– Det er ikke rom for flere unnskyldninger eller tid for flere utsettelser. Vi må fase ut fossil energi, kutte utslipp og restaurere natur, og vi må gjøre det nå, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Mandag 20. mars slapp FNs klimapanel sin første hovedrapport siden Parisavtalen ble inngått i 2015. Rapporten oppsummerer flere tusen sider med klimaforskning og slår fast hva som skal til for å løse klimakrisen.

– I flere tiår har FNs klimapanel lagt frem bevis på hvordan mennesker og natur er påvirket av klimaendringer, og hvor akutt behovet for klimatiltak er. Nå, åtte år etter at verdens ledere underskrev Parisavtalen og forpliktet seg til å gjøre alt de kan for å begrense global oppvarming til 1,5 grader, får vi den sterkeste advarselen hittil, sier Andaur.

For å begrense global oppvarming til 1,5 grader og kunne nå målet om netto null i 2050, må de globale utslippene reduseres med 43 prosent innen 2030 og 60 prosent innen 2035. FNs klimapanel konkluderer i sin ferske rapport at nåværende forpliktelser ikke er tilstrekkelige. I beste tilfellet er vi på et stødig kurs mot 2,5 grader.

Klimarapporten peker blant annet på naturbaserte klimaløsninger som viktige tiltak. I tråd med den nylig vedtatte naturavtalene, understreker den behovet for å bevare mellom 30 og 50 prosent av jordens land-, ferskvann- og havområder for at naturen skal kunne fortsette å gi oss sine goder. I tillegg tar rapporten for seg de mange løsningene som allerede finnes og som kan iverksettes for utslippskutt og klimatilpasning.