Miljødirektoratet har avslått en søknad om å felle ulv i Rendalen Østfjell.

Bakgrunnen for søknaden var at det var registrert tap av rendalsrein til ulv, og at det var bekymringer for framtidig skade på sau og storfe for beitebruken i Sølendalen Hamnelag.

Vedtaket om avslag er fattet etter naturmangfoldloven og rovviltforskriften. Miljødirektoratet viser til bestandsmål for ulv fastsatt av Stortinget, som er 4-6 årlige kull for landet/region 4 og 5, hvorav 3 helnorske.

Tall fra overvåkingen av ulv viser at det ble registrert 8 valpekull i 2021/2022, hvorav 4 var helnorske, og foreløpige tall for 2022/2023 viser 6 kull, hvorav 3 er helnorske.

Statens naturoppsyn har tidligere påvist 14 skader av ulv på sau i Rendalen kommune, og det er gitt erstatning for 15 sauer og 57 lam som ble drept av ulv til beitebrukere i kommunen etter beitesesongen 2022. Det er også registrert to individer av ulv i området med funn av DNA.

Miljødirektoratet vurderer den geografisk differensierte forvaltningen innenfor regionene som et viktig prinsipp i rovviltforvaltningen, og skadefelling er et virkemiddel som kan iverksettes dersom det oppstår en akutt skadesituasjon, og dersom det ikke finnes en annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning.

Ettersom det ikke finnes noen aktivitet av ulv i området som gir grunnlag for en nærmere vurdering av et ekstraordinært uttak av revirmarkerende dyr på nåværende tidspunkt, avslår Miljødirektoratet søknaden om ekstraordinært uttak av ulv.