Naturvernforbundet har levert en klage på Rovviltnemndas vedtak om å felle seks bjørner i Hedmark i 2023.

Forbundet mener det er en altfor høy kvote, og at det bør maksimalt skytes to bjørner.

– Brunbjørnen er sterkt truet og fredet i Norge, og bestanden ligger langt under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige ynglinger,» sier leder i Naturvernforbundet i Innlandet, Ole Midthun.

Rovviltnemndas beslutning møter dermed motstand, og debatten om bærekraftig forvaltning av bjørnebestanden fortsetter.

Viktig art

Brunbjørnen er en viktig art i norsk fauna og spiller en avgjørende rolle i økosystemene. Statusen til brunbjørnen i rovdyrforvaltningen i Norge har vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet og debatt.

I dag regnes brunbjørnen som en truet art i Norge og er derfor fredet. Bestanden av brunbjørn i Norge er relativt liten og fragmentert, med hovedforekomst i de sørlige og sentrale delene av landet, spesielt i Hedmark og Oppland fylker. Ifølge offisielle estimater er det rundt 150-200 brunbjørner i Norge.

Komplekst spørsmål

Rovdyrforvaltningen av brunbjørnen i Norge er et komplekst spørsmål som involverer ulike hensyn, inkludert hensynet til bevaring av arten, befolkningens sikkerhet og interesser knyttet til landbruk og reindrift. Konflikter oppstår når bjørnen kommer i kontakt med menneskelige aktiviteter, for eksempel beiteområder eller boligområder.

For å håndtere disse konfliktene har norske myndigheter implementert tiltak som fokuserer på forebygging, skadeforebyggende jakt og erstatningstiltak for beite- og tamreindrift. Det er etablert soner der bjørnen har spesiell beskyttelse, som nasjonalparker og reservater.

Sikre artens overlevelse

Det pågår også forskning og overvåking av brunbjørnen for å forstå populasjonsdynamikk, atferd og leveområder. Dette bidrar til kunnskapsbasert forvaltning og tilrettelegger for bedre beslutninger.

Debatten om brunbjørnens status i rovdyrforvaltningen fortsetter å engasjere både interessenter og allmennheten. Utfordringen ligger i å finne en balanse mellom hensynet til artens overlevelse og behovene til ulike menneskelige aktiviteter. En bærekraftig forvaltning av brunbjørnen er viktig for å sikre artens overlevelse og opprettholde de økologiske funksjonene i norske økosystemer.