Stein Erik Hansen fra Narvik har fått tillatelse til begrenset bruk av snøscooter i Junkerdal nasjonalpark. Det har Midtre Nordland nasjonalparkstyre bestemt.

Tillatelsen gjelder frakt av varer og utstyr til hytta hans ved Stor-Rosna. Tillatelsen er gitt i henhold til verneforskriften for Junkerdal nasjonalpark, og har flere vilkår knyttet til den, inkludert tidsbegrensninger og restriksjoner på hvor og når kjøring kan skje. Kjørebok skal føres og sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter sesongen.

Vanligvis forbudt

Dispensasjon til bruk av snøscooter i Junkerdal nasjonalpark for transport av varer og utstyr til hytte ved Stor-Rosna ble godkjent, på tross av at det vanligvis forbudt mot kjøring med motor i nasjonalparken på grunn av potensielle forstyrrelser av dyreliv, rein og friluftsliv i området.

Ved å sette begrensninger på antall turer, kjøretid og snøscooter-frie dager forventes forstyrrelsene å holdes på et akseptabelt nivå. Vilkårene er satt i henhold til å unngå skader på vegetasjonen og naturmangfoldloven.

Transport til hytta er nødvendig for å kunne bruke den, og gjøres mest hensiktsmessig og miljøvennlig med snøscooter. Transporten må fullføres før 20. april i Balvatn reinbeitedistrikt på grunn av kalvingen i området.