Statsforvalteren i Oslo og Viken mener at grunnlaget for en ny nasjonalpark i Østmarka oppfyller de naturfaglige kriteriene for å kunne bli nasjonalpark som er oppgitt i naturmangfoldloven.

– Fagrapportene tar for seg det naturfaglige grunnlaget for vern, bruk og inngrep og kulturminner, og den siste er en overordnet samfunnsøkonomisk vurdering. Fagrapporten om det naturfaglige grunnlaget sier at utredningsområdet oppfyller de naturfaglige kriteriene for å kunne bli nasjonalpark som er oppgitt i naturmangfoldloven, ved å være et større naturområde med representative og til dels særegne økosystemer. Samtlige av fagrapportene er innrettet slik at de også vurderer effekten av å verne deler av Østmarka som nasjonalpark, heter det i en uttalelse fra Statsforvalteren.

Det er på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet alternativer til en nasjonalpark i Østmarka. Forslaget sendes nå til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet for gjennomgang, før det eventuelt skal sendes på en bred høring. Og det var i februar 2020 at Statsforvalteren fikk oppdraget fra Miljødirektoratet om å lage et høringsforslag for en nasjonalpark i Østmarka.

– Siden da har vi jobbet med å utrede et forslag best mulig gjennom en rekke møter og befaringer, muntlige og skriftlige innspill, arbeid i en referansegruppe og fire eksternt utarbeidede fagrapporter, heter det.

Statsforvalterens vurdering tilsier at de ulike målene for vern best oppfylles ved at utredningsområdet får en kombinasjon av nasjonalparkvern, områder med friluftslivsvern og områder uten nytt vern. Og mener at en slik inndeling av utredningsområdet vil gi en høy oppnåelse av målet med vern knyttet til naturvern, friluftsliv og helse og kulturminnevern, og er den beste løsningen for en langsiktig ivaretakelse og videreutvikling av natur- og opplevelsesverdiene i området. Basert på den samfunnsøkonomiske vurderingen som er gjort, vil et slikt vern trolig også gi den beste samfunnsøkonomiske effekten av vernet, heter det.

Alternativer

Statsforvalteren har også beskrevet andre alternativer i rapporten som kan være aktuelle dersom man ønsker å vektlegge fravær av tekniske inngrep, samt ulike løsninger for eksisterende naturreservat og områder med høy tetthet av hytter. Den foreslåtte tredeling av en relativt liten nasjonalpark som Østmarka er utfordrende, men det er tidligere gjort tilpasninger for eksisterende tekniske inngrep ved opprettelse av mange nasjonalparker, enten ved å grense disse ut eller innlemme dem i nasjonalparkene.

– Etter vårt syn kan det for Østmarkas del vektlegges at verneforslaget er et lavereliggende og produktivt skogområde med småkupert terreng, og at de tekniske inngrepene dermed fremstår mindre problematiske, både fra et naturmangfold- og naturopplevelseshensyn. Vi har også vurdert verneformene naturreservat og landskapsvernområde, men disse ble vurdert til å være mindre egnet.