Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte norske vann- og energiressurser. NVE ivaretar også de statlige forvaltningsoppgavene innen skredforebygging. NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, fremme en effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og bidra til effektiv energibruk.