Statsforvalteren i Innlandet nekter å tillate ulvejakt i Rendalen og Engerdal, etter at Rendalen Renselskap søkte om dette torsdag 11. november.

Ifølge avslaget er det meldt inn spor av ulv i Rendalen kommune, sør og øst for Sølen. Statens naturoppsyn har gjennom sporing funnet spor som tyder på at ulven har skadet rein i området.

Statsforvalteren viser til at skadefellingstillatelse skal være rettet mot bestemte skadegjørende individer, samt at et eventuelt vedtak skal være begrenset i tid, rom og antall dyr.

– Området ulven beveger seg i ligger utenfor ulvesonen, og det skal ikke tillates fast etablering eller ynglende ulv i dette området. Det er vedtatt lisensfelling av ulv i området, med oppstart 1. desember, heter det.

Det vises til at det i det aktuelle området er beiteområde for rein tilhørende Rendal renselskap. Det skjer også av og til at enkeltdyr fra Elgå reinbeitedistrikt kommer inn i dette området. Eierskapet til

den skadde reinen er ikke avklart. Rein tilhørende Rendal renselskap regnes i denne sammenheng ikke som tamrein, om omfattes derfor ikke.

– Ut fra dette kan man ikke karakterisere området som et viktig beiteområde for tamrein, men det er viktige beiteområder få kilometer lenger øst, i

Elgå reinbeitedistrikt. Skadepotensialet på tamrein i det konkrete området er begrenset, men det er en reell fare for at ulven beveger seg inn i de sør-samiske reinbeiteområdene, og derfor vil Statsforvalteren følge situasjonen nøye.

Det vises til at det er sporsnø i området og at Staten naturoppsyn har hatt

sporingsaktivitet i området. De har også samlet inn prøver til DNA-analyse.

– Siden det er lite eller ingen tamrein eller bufe på beite i området er det i denne omgang ikke aktuelt å sette inn andre forebyggende tiltak.

Statsforvalteren anser at det ikke på nåværende tidspunkt er grunnlag for å tillate skadefelling, men vi vil følge med på situasjonen, heter det i avslaget.