Miljødirektoratet har avslått en søknad om skadefelling av en familiegruppe av gauper i nord.

Søknaden kom fra reinbeitedistrikt 39 Arnøy/Kågen og gjaldt felling av en familie på tre gauper. Reinbeitedistriktet har adresse Kautokeino, men de to øyene ligger i Nord-Troms. Vedtaket er fattet i henhold til naturmangfoldloven og rovviltforskriften, samt Stortingets rovviltforlik fra 2011.

Slik er reinbeitene inndelt.

Sterkt truet

Gaupe er en av Norges mest truete dyrearter, og er klassifisert som «sterkt truet» i Norsk rødliste (Artsdatabanken 2021). Selv om gaupe er en truet art, er det likevel jakttid på gaupe i perioden 1. februar – 31. mars. Det er også mulig å felle gaupe for å hindre skade på husdyr eller tamrein, så lenge fellingen ikke skader bestanden og andre løsninger ikke finnes.

Tamrein ble tatt

Reinbeitedistriktet søker skadefelling av gaupe på bakgrunn av skader av tamrein påvist tatt av gaupe. De søkte 26. desember 2022 Statsforvalteren i Troms og Finnmark om uttak av ei gaupe. Statsforvalteren avslår søknaden 13. januar 2023. På det tidspunktet var det funnet 18 kadaver påvist tatt av gaupe siden 1. desember 2022.

Familiegruppe

Reinbeitedistriktet søker på nytt den 13. januar 2023 om uttak av tre individer etter at det samme dag ble dokumentert en familiegruppe (via film) i det aktuelle skadeområdet. I tilfeller der det søkes om uttak av familiegrupper av gaupe er det vi som er riktig instans og søknaden ble oversendt til Miljødirektoratet per epost 16. januar. Det har siden 13. januar og frem til nå blitt påvist ytterligere fem kadaver av rein fra reinbeitedistriktet, påvist tatt av gaupe.

Penger til flytting

Det er en pågående flytting av flokken til vinterbeiteområdene. Statsforvalteren har både før og etter skadefellingssøknaden 26. desember 2022 gitt midler for å samle flokken slik at den kan flyttes til vinterbeitene, og slik avverge videre tap. Vær, føre, rovviltsituasjon og begrensede ressurser har gjort at dette arbeidet har vært krevende og dette har derfor tatt tid.

Nasjonalt mål

Staten har et todelt mål for forvaltningen, som vektlegger både rovviltbestandens overlevelse og hensynet til levedyktige beitenæringer. Stortinget har fastsatt et nasjonalt mål om 65 årlige kull av gaupe med delmål fordelt på sju av de åtte rovviltregionene.

Prioritering

De regionale rovviltnemndene har i sine forvaltningsplaner for rovvilt lagt grunnlaget for en geografisk differensiert forvaltning innenfor regionene, med prioriterte gaupeområder og prioriterte beiteområder. Forvaltningsplanen for region 8, Troms og Finnmark, legger til grunn at forvaltningsmålet for gaupe på 10 årlige ynglinger kan oppnås innenfor avgrensede områder.

Yngelgruppe

– Gaupebestanden er under bestandsmålet både for landet og for region 8. I dette tilfellet er den registrerte skaden på rein knyttet til en ynglegruppe av gaupe, med minst en unge i tillegg til mordyret. Vi viser til at familiegrupper har et særskilt vern i perioden der ungene fortsatt sammen med mora og avhengig av henne, skriver Miljødirektoratet i sin begrunnelse for avslaget.

Og poengterer at det i en skadefellingssituasjon kan være vanskelig å skille mellom dyra, og felling av mordyret vil gi dårlige prognoser for overlevelse for ungene. Dersom ungene felles vil det gi ingen eller minimal virkning for å redusere tap.

– Felling av mordyr vil i tillegg påvirke bestanden negativt og redusere muligheten for å kunne oppnå bestandsmålet for regionen fremover i tid. Det å forvalte bestanden slik at den kan vokse mot måltallet er et hensyn ved vurdering av felling av gaupe i region 8, og terskelen for å tillate felling av familiegrupper er lagt høyere enn for enkeltdyr som gjør skade, heter det.

– Vår vurdering er derfor at det ikke er grunnlag for å iverksette skadefelling av familiegruppe av gaupe i det aktuelle området på nåværende tidspunkt.