Sysselmesteren på Svalbard har i 2022 hatt det høyeste antallet straffesaker og straffesaksproduksjon siden år 2000.

Årsaken til dette er ikke at det nødvendigvis er flere som begår straffbare handlinger, men heller en økt tilstedeværelse og flere kontroller utført av Sysselmesteren ute i felt.

Miljøkriminalitet og trafikk er de to kriminalitetsgruppene som har hatt de største endringene i antall straffesaker i 2022 sammenlignet med 2021. Dette kan sees i sammenheng med et ønsket fokus fra Sysselmesterens side på tilstedeværelse ute i felt og i trafikken, gjennomføring av gode og målrettede tilsyn og kontroller, samt opprettelse av relevante anmeldelser.

Sysselmesteren hadde effektiv behandling av 176 straffesakene som ble opprettet og registrert i fjor. Ved årets slutt var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 76 dager (mot 91 dager i 2021), andelen oppklarte saker var på 74 % (68 % i 2021), i tillegg til at restansene var rekordlave.

Sysselmester Lars Fause sier at denne satsingen vil fortsette i 2023, og håpet er at innsatsen på sikt vil føre til økt etterlevelse av lover og regler på Svalbard.