Miljødirektoratet tar grep for å bekjempe natur- og klimakrisen gjennom en ny handbok for konsekvensutredninger.

Arealbruken spiller en avgjørende rolle i løsningen av disse krisene, og det er nødvendig å forstå konsekvensene av våre beslutninger om arealbruk.

Arealendringer utgjør den største trusselen mot naturmangfoldet, og ni av ti truede arter er påvirket av slike endringer. Samtidig er arealendringer en vesentlig årsak til klimagassutslipp og endringer i klimaet, særlig avskoging og nedbygging av karbonrike områder som skog og myr.

Miljødirektør Ellen Hambro understreker at å stoppe tapet av naturmangfold og redusere klimagassutslippene er dagens viktigste utfordringer. Arealendringer gjør samfunnet mer sårbart for ekstremvær, som tørke, flom, ras, og skred.

Den nye handboken for konsekvensutredninger er en oppdatering av dagens veiledning, basert på tilbakemeldinger fra brukere som ønsker mer brukervennlig veiledning og tydeligere krav. Den digitale handboken inneholder eksempler, maler, og sjekklister som kommuner og andre myndigheter kan bruke for å stille krav til utredninger og vurdere dem.

Miljødirektoratet jobber for å gi beslutningstakere bedre kunnskap om konsekvensene av arealbruken, noe som er avgjørende for å treffe riktige valg i en tid med store miljøutfordringer. Les mer om saken hos Miljødirektoratet.