Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer dyreholdene om å søke tilskudd til tiltak som kan forebygge skader fra store rovdyr.

Hensikten med ordningen er blant annet å dempe eventuelle konflikter mellom husdyr og rovdyr.

Fristen for å sende inn søknad er 15. februar hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. Tilskuddsordningen er ment å hjelpe dyreholdere med å redusere tap av dyrehold, ved å støtte tiltak som fysisk skiller rovdyr fra beitedyr, som for eksempel flytting av beitedyr til mindre rovviltutsatte områder eller bygging av rovdyravvisende gjerder.

Områder med høy tetthet av både beitedyr og rovdyr vil bli prioritert, samt tiltak som involverer flere beitelag eller besetninger. Du kan lese mer om hvilke tiltak som kan støttes og søknadsprosessen ved å kontakte Statsforvalteren og se bestemmelsene i forskriften om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak, heter det i en melding fra Statsforvalteren.