Statsforvalteren i Innlandet har gitt godkjenning til forsøk på skadefelling av en gaupe som holder til i deler av Kongsvinger kommune. Dersom den har unger, skal den ikke skytes.

Vedtaket torsdag er basert på opplysninger fra Kongsvinger beitelag som nylig kom med en muntlig søknad om tillatelse om fellingsforsøk. Det foreligger dermed nå ingen skriftlig søknad med formell og etterprøvbar begrunnelse for fellingsforsøket.

Statens naturoppsyn har tidligere undersøkt to småfe. For et lam er skadeårsaker usikker, altså ikke bevist som tatt av gaupe. For en sau var skadeårsaken gaupe, ifølge Statens naturoppsyn. Det ble iverksatt skadefelling, uten at det ble felt gaupe. Den 2. august ble det i samme området hvor det ble dokumentert skader i juni, dokumentert et lam tatt av gaupe, skaden var fersk.

Det er satt en rekke vilkår for fellingen:

 1. Skadefellingstillatelsen gjelder fra 2. august 2022 kl. 15:00 til tirsdag 9. august kl. 12.00 2022.
 2. Skadefellingstillatelsen gjelder for Kongsvinger beitelag sine beiteområder i Kongsvinger kommune.
 3. Skadefellingsforsøket skal rettes mot skadevoldende individ. Innsatsen bør styres mot der tapene sist har skjedd, og der de eventuelt utvikler seg videre.
 4. Dersom det gis fellingstillatelser i flere områder samtidig, vil fellingstillatelsen inndras umiddelbart om kvoten for betinget skadefelling blir fylt.
 5. Det skal kun benyttes våpen og ammunisjon som tilfredsstiller kravene til jakt på gaupe, jf. Forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt og fangst. Deltakere i skadefellingslaget skal ved bruk av rifle ha avlagt skyteprøve for storviltjakt, og være registrert som lisensjegere.
 6. Statsforvalteren og Statens naturoppsyn skal uten opphold underrettes om alle tilfeller hvor dyr påskytes, såres eller felles. Dersom dyr blir skadeskutt plikter de ansvarlige å gjøre det de kan for å avlive dyret snarest mulig. Skytter plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Statsforvalteren avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i forsøket på skadefelling skal uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøk.
 7. Skadefellingstillatelsen gis til Kongsvinger kommune. Kun personer som er oppnevnt til kommunale skadefellingslag i de berørte kommunene kan delta i skadefellingsforsøket. Det forutsettes at dette brevet sendes til alle som deltar i skadefellingslaget, samt at alle medlemmene på skadefellingslaget kjenner til de generelle gjeldende bestemmelsene i rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.
 8. Ansvarlig skadefellingsleder kan, dersom det vurderes som aktuelt, selv ta kontakt med SNO for eventuell bistand. Slik bistand kan bestå av f.eks. kompetanseoppbygging/ opplæringstiltak. SNO vil vurdere eventuelle henvendelser bl.a. med bakgrunn i egen kapasitet.
 9. Ansvarlig fellingsleder skal rapportere hver tredje dag om fellingsforsøket til Statsforvalteren i Innlandet på telefon 970 29 840. Dersom det ikke er noe nytt å melde kan denne rapporteringen gjøres per SMS. Dersom det blir gjort observasjoner av gaupe eller avdekkes nye skader, skal Statsforvalteren ha beskjed om dette.
 10. Felling og forsøk på felling i henhold til denne tillatelse gjennomføres uavhengig av grunneiers jaktrett, jf. viltloven § 35.
 11. Gaupe felt i medhold av denne tillatelsen er viltfondets eiendom. Etter § 16 i Forskrift om forvaltning av rovvilt, skal jeger fremvise felt dyr for SNO for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politi eller Statsforvalteren.
 12. I henhold til rovviltforskriften § 9a kan deltakere fra kommunale fellingslag få godtgjøring knyttet til fellingsforsøket. Statsforvalteren legger til grunn at fellingsforsøket skal gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Statsforvalteren setter en økonomisk ramme på kr. 10 000,- til dette skadefellingsforsøket. Det gis i tillegg tilsagn om inntil kr. 5 000,- til dokumenterte utgifter i samband med fellingsforsøket (kjøring, bompenger etc., ikke lønn). I tillegg til fastsatt maksimal døgnsats (1 600,- pr. døgn), skal kommunene også beregne feriepenger og arbeidsgiveravgift, og dette skal kommunen dekke innenfor de nevnte rammen fra Statsforvalteren. Rammen er å betrakte som endelig for den perioden tillatelsen varer. Dersom kommunen mener det er ekstraordinære omstendigheter som gjør at rammen bør økes, må det tas kontakt med Statsforvalteren i forkant. Kommunen må sørge for at deltakerne i fellingslaget fører timelister og oversikt over antall kjørte kilometer og andre utgifter. Kommunen skal sende sin fellingslogg, med detaljert oversikt over utgifter knyttet til fellingsforsøket til Statsforvalteren i Innlandet innen tre dager etter endt fellingsforsøk. Vi gjør oppmerksom på at fellingsleder daglig skal rapportere på Miljøvedtaksregisteret om fellingsforsøket.
 13. Familiegrupper av gaupe som opptrer sammen er unntatt fra tillatelsen, jf. at unger er avhengige av mordyret på denne tiden av året. De tiltak som er mulige for å unngå at familiegruppe felles, skal være iverksatt.
 14. Statsforvalteren vil godtgjøre bruk av sporhundekvipasjer direkte, etter avtale med hver enkelt ekvipasje.
 15. Statsforvalteren kan til enhver tid endre ett eller flere av vilkårene, eller inndra skadefellingstillatelsen.