Klima- og miljødepartementet har bestemt seg for å forlenge laksefredningen i Tanavassdraget i 2023. Dette er tredje året på rad at laksefiske i vassdraget ikke blir tillatt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier at laksbestandene i Tanavassdraget fortsatt er for svake til at det kan tillates et begrenset fiske i 2023. Seks av åtte områder i vassdraget var i 2022 i den mest kritiske bestandskategorien.

Elvesamisk kultur er avhengig av at laksebestandene gjenoppbygges og at det finnes et overskudd å høste av. Men, Tanavassdraget har hatt en lav innsig av laks i mange år, og prognosene for 2023 er også svake. Men, to sesonger uten laksefiske har gitt positiv effekt, og flere av de svakeste gytebestandene viser en klar økning til tross for dårlig sjøoverlevelse.

Åpner ikke

Klima- og miljødepartementet sendte i begynnelsen av mars på høring forslag om justeringer i fiskereglene for Tanavassdraget for fiskesesongen 2023. Her ble det blant annet foreslått å ikke åpne for laksefiske i vassdraget kommende sesong. Forslaget omfattet også mindre utvidelser i reglene for fisket etter andre arter enn laks og sjørøye i vassdraget, og at Tanavassdragets fiskeforvaltning skal få myndighet til å administrere uttak av pukkellaks over den planlagte pukkellakssperren ved Seidaholmen.

Mange svar

Departementet mottok mange høringssvar, og de fleste av disse uttrykker støtte til forslaget om laksefredning. Mange peker på at laksebestandene ikke produserer noe høstbart overskudd, og at selv et begrenset laksefiske vil innebære en for høy risiko for gjenoppbyggingen av bestandene. De høringsinstansene som er mot forslaget, og som ønsker et begrenset fiske, viser til viktigheten av å bevare den elvesamiske kulturen og at stansen i fisket setter denne kulturen i fare.

Forvaltningen av laksebestandene i Tanavassdraget er sammensatt, med mange hensyn og rettigheter som må vektlegges. Slik situasjonen for bestandene er i år, har vi kommet frem til at bestandene ikke tåler et fiske. Så snart det finnes et overskudd å fiske på, vil det bli åpnet for et begrenset fiske for rettighetshaverne, sier Eide.