Flere organisasjoner går sammen og ber regjeringen sette av en kvart milliard kroner til naturkartlegging i statsbudsjettet for 2024.

Norges fiskarlag viser til at Stortinget har bedt regjeringen legge frem en helhetlig plan for naturkartlegging av norske havvindområder allerede i 2024-budsjettet. Medlemsorganisasjonene i OEDs sameksistensgruppe har samlet inn informasjon om hva som minst må avsettes i statsbudsjettet for 2024 for at Stortingets vedtak skal kunne oppfylles.

Sameksistensgruppen består av DNV, Fiskarlaget, Fiskebåt, Fornybar Norge, Havforskningsinstituttet (HI), Offshore Norge, og WWF Verdens naturfond, melder fiskarlaget på sine hjemmesider.

246 milioner kroner

Konklusjonene etter tilbakemeldinger fra norske forskningsinstitusjoner er at regjeringa må sette av minst 246 millioner NOK til kartlegging av havbunn, økosystemene i vannmassene og fugl i 2024. Dette bør være en del av en langsiktig finansieringsplan som dekker minst en femårsperiode.

Det konkluderes også med at det må lyses ut midler til forskning om påvirkning fra havvind, innovative naturpositive løsninger, sameksistens, overvåkningsteknologi, bærekraftige materialer og effekter på hele økosystemnivåer.

For å sikre systematisk kunnskapsinnhenting fremover, bør Norge hente inspirasjon fra Danmark, som nylig opprettet et havnaturfond med 500 millioner DKR til forskning om effekter av havvind på natur og miljø. Her hjemme kan eksempelvis Forskningsrådet forvalte noe slikt, heter det.

Dette mener de

I den samme artikkelen har de samlet følgende uttalelser fra organisasjonene.

– Det er nå nasjonal enighet om at vi ikke skal bygge ut vindkraftverk i viktige gyte- og fiskeområder, samt at det skal tas nødvendig hensyn til fiskens vandringsruter. Tidlig og god kartlegging av sjøbunn og marin natur er en sentral forutsetning for dette, sier Kåre Heggebø, leder av Norges Fiskarlag

Administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt mener regjeringa har hastverk med å komme i gang med vindkraftverk til havs, men advarer om å gå på akkord med naturressursene.

– Det er derfor viktig å bevilge nok penger til grundige naturkartlegginger allerede i 2024. All utbygging av vindkraftverk til havs må bygge på tilstrekkelig god kunnskap om effekter på havmiljø og fiskeri.

Leder Åslaug Haga i Fornybar Norge mener mer penger til naturkartlegging av havvindområder i statsbudsjettet for 2024 er en nødvendig investering for å berede grunnen for en stor havvindsatsing.

– Vi trenger mer kunnskap om havvinds påvirkning på natur, miljø og dyreliv for å sikre at norsk havvindsatsing kommer riktig ut fra start, sier hun.

Administrerende direktør i Offshore Norge, Hildegunn T. Blindheim, mener etablering av havvindparker vil påvirke miljøet både gjennom utbyggings- og driftsfasen.

– Det er derfor avgjørende at vi får mer kunnskap om hvordan det påvirker naturen, miljøet og dyr som lever i og av havet. Industrien har også en viktig rolle, men skal vi lykkes er disse midlene viktig.