Klimasats, en støtteordning for klimatiltak i kommunene, deler ut nesten 200 millioner kroner til 164 prosjekter i Norges kommuner og fylker.

Målet er å redusere klimagassutslipp. Ordningen er opprettet for å bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til et lavutslippssamfunn.

Stor satsing på klimatiltak

Potensialet for klimakutt fra bygge- og anleggsplasser er betydelig. Trondheim kommune har satt seg i spissen og får Klimasats-støtte til flere prosjekter med utslippsfrie anleggsmaskiner.

«Kommuner og fylkeskommuner har stor påvirkning på både arealbruk og utslipp. De legger ned en stor innsats for å få ned utslippene av klimagasser. Sammen skal vi nå klimamålene våre,» sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Opprinnelig var det satt av 100 millioner kroner til Klimasats, men i revidert nasjonalbudsjett ble beløpet doblet. Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, uttaler at kommunene er avgjørende for at vi skal nå de nasjonale klimamålene fram mot 2030.

Omfattende prosjekter på tvers av landet

Miljødirektoratet har fordelt 181 millioner kroner på 158 kommuneprosjekter i alle landets fylker. Det involverer minst 100 kommuner og fylkeskommuner. Det ligger an til at 164 prosjekter får totalt 197 millioner kroner til klimatiltak, et tall som kan justeres når de siste søknadene behandles i august og september.

Forventet klimagassreduksjon

Årets Klimasats-tildelinger forventes å gi en tellbar klimagassreduksjon på minst 100 000 tonn CO2-ekvivalenter, som tilsvarer utslipp fra 50 000 bensinbiler i ett år.

Effektene omfatter tiltak som elektrifisering av maskiner i bygg- og anleggsprosjekter, overgang fra gass og diesel til fornybare energikilder, og reduksjon av matsvinn i kommunene.

Satsing på grønnere innkjøp og arealplanlegging

I år vil mange kommuner kutte utslipp fra gravearbeidene ved å fornye vann- og avløpsledninger. Klimasats deler ut 48 millioner kroner til 18 utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Kommunene får også 11,3 millioner kroner til 28 prosjekter for å styrke klimahensynet i arealplanlegging på land og i sjø. Ytterligere 29 millioner kroner i Klimasats-tilskudd er satt av til 19 prosjekter som stiller høyere miljø- og klimakrav ved innkjøp.

Fremover med Klimasats

Klimasats ble opprettet i 2016, og støtten skal være utløsende for at tiltakene blir gjennomført. Den massive økningen i støtten i 2023 viser regjeringens tydelige ønske om å styrke innsatsen i kampen mot klimaendringene.

Denne investeringen vil gi et løft til kommunenes innsats mot klimagassutslipp og bidra til å fremme grønnere løsninger, som for eksempel utslippsfrie anleggsmaskiner og arealplanlegging som reduserer klimagassutslipp.

Klimasats’ omfattende støtte viser at både statlig og kommunal innsats går hånd i hånd for å nå Norges klimamål. Med denne støtten kan kommunene ta betydelige steg mot en grønnere fremtid.