Regjeringen styrker budsjettet for restaurering av myr og annen natur med 20 millioner kroner.

– Klimaendringer og tap av natur er nå verdens største miljøutfordringer. Restaurering av natur er viktig for å løse begge disse utfordringene, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Restaurering av myr går ut på å tette grøfter i myr som ikke lenger brukes til jordbruksformål eller der tidligere grøfting ikke har gitt produktivt skogbruksareal, skriver departementen i en pressemelding.

Naturen er vårt livsgrunnlag og er helt sentral i møte med klimaendringene vi opplever, melder regjeringen, og sier at naturen fanger og lagrer karbon, hjelper til å dempe flom og gir oss mange andre goder som et rikt naturmangfold, rekreasjon, høsting og bedre mental helse.

Ikke i stand

– Ikke all natur er i god stand. Den kan derfor ikke levere så mange goder som vi skulle ønske. Derfor styrker regjeringen arbeidet med restaurering av myr og annen natur med 20 millioner kroner. Dette er en satsing som gir oss naturbaserte løsninger som er positivt for både natur og klima, sier Espen Barth Eide.

Myr er et naturlig karbonlager, bygd opp av dødt plantemateriale gjennom tusenvis av år. Høyt vanninnhold i jordsmonnet og lite oksygen hindrer nedbrytingen, slik at torvlaget sakte bygges opp som karbonlager. Myr kan også dempe tørke og har et rikt naturmangfold.

Tilbakeføring av elver til gamle, svingete løp og åpning av elvesletter, slik at vannet får flyte fritt utover i flomperioder, er et annet eksempel på et restaureringstiltak for klimatilpasning.

Restaurerer natur

– Mange andre naturtyper er truet. Også der kan restaurering hjelpe. Et eksempel er at vi fjerner utenlandske treslag og fremmede arter som truer mangfoldet, sier klima- og miljøministeren.

Det internasjonale naturpanelet anslår at en halv million av klodens arter på land er avhengige av at leveområdene deres restaureres hvis de ikke skal dø ut på sikt. Også i Norge er restaurering et viktig tiltak for å bevare en natur i god tilstand. Styrkingen av dette i statsbudsjettet for 2022 er derfor viktig.