En fiskefelle i elver i Finnmark kan bidra til å stoppe pukkellaksen når den går opp i vassdragene.

Pukkellaks kan stoppes med fiskesperrer, selv i store elver som Tanaelva i Finnmark, viser en ny rapport fra en ekspertgruppe. Metoden skal bruks til å sortere ut pukkellaks allerede i år.

Foto: Denne fiskefellen ble testet i Vestre Jakobselv i 2022, og skal brukes for å sortere ut pukkellaks i 2023. Nå har en ekspertgruppe foreslått en ny måte å konstruere fiskefeller som kan brukes i de største elvene. Foto: Jan Harald Tomassen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark

‒ Det har vært usikkerhet om det er mulig å hindre den uønskede pukkellaksen i å ta seg opp de største lakseelvene, slik som Tanaelva, Altaelva og Neiden i Finnmark. Vi er glade for at dette rent teknisk ser ut til å la seg gjøre, selv om en rekke forhold, deriblant kostnader, må utredes nærmere, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

En ekspertgruppe oppnevnt av Miljødirektoratet mener at det er teknisk mulig å etablere effektive fiskesperrer i nedre deler av alle tre elvene, slik at man kan sortere ut pukkellaks. Det er hovedkonklusjonen i en ny rapport fra ekspertgruppa, som fikk i oppdrag å utrede tiltak for å hindre oppvandring av pukkellaks i store lakseelver som Tanaelva, Neidenelva og Altaelva i Finnmark.

Mulige tiltak i de tre elvene

I Tanaelva vurderer ekspertgruppa at det er teknisk mulig å etablere felleløsninger på flere alternative steder. Ekspertgruppa vurderer at det er enklere å etablere en sperre ved Seidaholmen enn ved Norskholmen. De mener at en sperreløsning ved Tana bru også er mulig, men dette alternativet er ikke utredet så langt.

I Altaelva har ekspertgruppa sammen med Alta laksefiskeri Interessentskap funnet et godt egnet sted for å sette opp fiskesperre.

I Neidenelva har ekspertgruppa vurdert at det kan etableres fiskesperre ved Fossheim skole, der elva har en naturlig innsnevring.

Målet om en fiskefelle ligger fast, og man vil jobbe videre med å utrede riktig lokalitet og fellekonstruksjon i samarbeid med Neidenelvens fiskefellesskap.

For Altaelva handler det nå om å få gjennomført nødvendig prosjektering og småskala utprøving, som må til før man kan bygge en fullskala versjon av den tekniske løsningen.

2023 blir etter alt å dømme et nytt stort pukkellaksår. Dette skyldes at den introduserte fremmede arten har en toårig livssyklus, og det er bestanden som gyter i oddetallsår som har fått rotfeste i Norge.