11 forsknings- og innovasjonsprosjekter får støtte på til sammen 623 millioner kroner gjennom ordningen Grønn plattform.

Målet med Grønn plattform er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier. Prosjektene som får støtte skal bidra til sirkulærøkonomi i havbruksnæringen, reduksjon av klimagassutslipp i bygg- og anleggsbransjen, og utvikling av nye, klimavennlige produkter fra tare.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier at tildelingen er en «betydelig investering i utvikling av sirkulærøkonomi og bærekraftige løsninger» og at den vil gi «viktige bidrag til regjeringens mål for grønn omstilling og næringsvekst».

Prosjektene finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet, og fordeles av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva i fellesskap.