Bondelaget mener at også Mangenflokken må skytes i ulvesonen på Østlandet.

Før jul ble det klart at regjeringen vil fjerne tre ulveflokker fra grenserevirene Juvberget, Kockohonka, Ulvåa, men ville ikke åpne for ordinær lisensjakt på ulvene i Mangenreviret.

– Regjeringa har valgt å følge vedtaket til rovviltnemdene angående de tre grenseflokkene, men vi forventer at det også åpnes for felling av ulvene i Mangenreviret. Det er helt nødvendig for å skape forutsigbarhet for lokalbefolkninga, bonden og beitenæringa, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag til Nationen.

Vedtaket fra Klima- og miljødepartementet har blitt møtt med motstand fra beitebrukere. Mange har opplevd det som belastende å ha nærgående ulver, tap av hunder og annet jaktbart vilt, samt tap av inntekter fra jakt.

Det er også belastende å miste muligheten til å ha beitedyr i utmarka. Ulvebestanden i Norge ligger i dag over bestandsmålene, noe som fører til at rovdyrtapene for beitebrukere er større enn forventet, heter det..

Derfor mener bondelaget det er viktig at Klima- og miljødepartementet sørger for at lisenskvotene blir tatt ut for å bringe bestanden ned. Dette vedtaket støtter Hurdalsplattformen, som legger vekt på rovviltnemdenes avgjørelser og en mer restriktiv rovviltpolitikk.

– Rovdyrforvaltningen er et svært viktig grunnlag for at vi skal kunne utnytte utmarksressursene til å sikre god, trygg og kortreist mat, og samtidig ta vare på levende lokalsamfunn, avslutter Gimming.