Nye miljøregler for betongbransjen trådte i kraft fra nyttår.

De nye reglene finner man i et nytt kapittel 33 i forskriften om begrensning av forurensning. Reglene gjelder for virksomheter som produserer fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer, men ikke for utslipp fra produksjon av ferdigbetong på byggeplass eller for mottak av betongavfall.

Reglene stiller krav til utslipp til vann, støy, målinger, håndtering av betongavfall, gjenvinning av betongavfall, håndtering av plastarmering, journalføring og dokumentasjon, og meldeplikt til Statsforvalteren.

Eksisterende virksomheter må sende melding til Statsforvalteren innen ett år etter at reglene trådte i kraft, og kravene om grenseverdier for tungmetaller og suspendert stoff og pH-verdi i utslipp av prosessavløpsvann gjelder ikke før 01.01.2026, melder Statsforvalteren i Oslo og Viken.