Statsforvaltaren i Rogaland har gitt uttalelse til den regionale planen for grønn industri som er utarbeidet i samarbeid med kommunene, regionale nettselskaper og Statsforvaltaren.

Planen viser gode avveininger mellom hensynet til miljø- og naturressurser og målsettingen om økt næringsvirksomhet i regionen. Den er basert på grundig kunnskapsgrunnlag og bred medvirkning, og planarbeidet har vært godt organisert.

Imidlertid mener Statsforvaltaren at planen kunne vært mer konkret når det gjelder utpeking av prioriterte næringsområder for utvikling av grønn industri. Videre uttrykker de bekymring for at planen ikke tar hensyn til den totale situasjonen i kraftforsyningen til regionen.

Rogaland har i dag utfordringer med tilstrekkelig kraftforsyning i deler av fylket, og større tiltak og oppgraderinger i kraftnettet vil også ha en økonomisk kostnad som ikke er omtalt i planen.

Statsforvaltaren mener også at planen legger for stor vekt på mulighetene for å restaurere og kompensere for tapt areal. De understreker at verdifulle natur- og jordbruksområder ikke bør bygges ned, og at restaurering av delvis ødelagt natur bør komme i tillegg til bevaring av natur som ikke er ødelagt.