Norsk Polarinstitutt etterlyser mer kunnskap om miljøverdiene i havområdene rundt Jan Mayen og i Barentshavet og dermed også om påvirkning som petroleumsaktivitet kan få på disse.

Instituttet fraråder spesifikt petroleumsaktivitet i kasteområdene for sel vest og nordvest av Jan Mayen og anbefaler spesifikt at det i Barentshavet sørøst ikke tillates boring innenfor en avstand av minimum 50 km fra iskanten.

Olje- og energidepartementet (OED) la i høst frem konsekvensutredningene for åpningsprosessene for petroleumsvirksomhet for de to havområdene ved Jan Mayen og i Barentshavet sørøst. Norsk Polarinstitutt (NP) har vurdert utredningene på grunnlag av kunnskapsgrunnlaget for disse områdene, og har nå avgitt høringsuttalelse i saken.

Disse konsekvensutredningene er svært viktige da de er første trinn i, og grunnlag for regjeringens vurdering av, åpning av nye havområder for petroleumsvirksomhet, understreker Ingrid Berthinussen, avdelingsdirektør i miljø- og kartavdelingen.

Norsk Polarinstitutt mener de store krav utredningen setter til innholdet og de vurderinger som gjøres langt på vei innfris, men instituttet har like fullt pekt på en del områder som må tas høyde for i det videre arbeidet. Polarinstituttets viktigste påpekninger til konsekvensutredningen er:

Det foreligger fremdeles store kunnskapsmangler når det gjelder miljøverdiene både i havområdene rundt Jan Mayen og Barentshavet sørøst. Det er behov for videre fokus på styrking av kunnskapsgrunnlaget om miljøverdiene, og dermed også kunnskap om potensiell påvirkning av petroleumsaktivitet i disse områdene.

Norsk Polarinstitutt vil spesielt peke på behovet for å få bedre kunnskap og forståelse av hvordan forventede klimaendringer vil påvirke miljøverdiene, og deretter i hvilken grad og omfang petroleumsaktivitet vil påvirke disse verdiene i lys av de forventede endringene.

Norsk Polarinstitutt mener det er behov for et fokus på og en reell vurdering av begrensninger i beredskapsmuligheten for bedre å kunne ta stilling til den reelle miljørisikoen som følger med petroleumsvirksomhet i disse nye områdene enn det som fremkommer i utredningene.

Norsk Polarinstitutt mener at det på bakgrunn av de foreliggende kunnskapsmanglene (og i lys av de store miljøverdiene i området) må vises tilbakeholdenhet når det gjelder petroleumsvirksomhet i havområdet rundt Jan Mayen på nåværende tidspunkt. Instituttet fraråder spesifikt petroleumsaktivitet i områdene i vest og nordvest av Jan Mayen der det er kasteområder for sel på isen og hvor aktivitet også potensielt vil kunne påvirke den kritisk truede grønlandshvalen som har beite- og produksjonsområder nord og nordvest for dette området.

Norsk Polarinstitutt anbefaler spesifikt at det i Barentshavet sørøst ikke tillates boring innenfor en avstand av minimum 50 km fra iskanten (definert som grensen for maksimum isutbredelse de siste 10 år) og at det må gjøres ytterligere utredninger for å vurdere om en større avstand er påkrevd ut fra en vurdering av risiko for påvirkning fra aktivitet som skjer relativt nært.

For å styrke kunnskapsgrunnlaget tilrås økt forskningsinnsats på problemstillinger knyttet til olje i is, kunnskap om marine pattedyr i området og realiseringen av sjøfuglprosjektet SEATRACK.