Statsforvalteren i Oslo og Viken mener det er mangelfull vurdering av miljørisiko ved brannøvingsplasser i Oslo og Viken.

Totalt ni tilsyn ble gjennomført i Oslo og Viken for å undersøke om brannøvingsplassene overholdt relevant regelverk og ikke slapp ut ulovlige mengder av perfluorerte stoffer (PFAS).

Tilsynene ble utført av Statsforvalteren på oppdrag fra Miljødirektoratet i perioden 22. august til 30. september 2022.

Resultatene viste at de fleste av brannøvingsplassene hadde brudd på kravene til miljørisikovurderinger og mangelfulle helse, miljø og sikkerhetsrutiner for drift, kontroll og vedlikehold.

Ved et av anleggene ble det også avdekket alvorlige avvik knyttet til håndtering av farlig avfall og manglende oversikt over bruken av slukkemidler. Positive resultater var at ingen av de kontrollerte brannøvingsplassene benyttet brannskum med PFOS eller PFOA, melder Statsforvalteren i Oslo og Viken.