En ny rapport fra Statsforvalteren viser at omkring 60 prosent av vassdragene i Nordland har tilstrekkelig med laks til å dekke behovet for rogn.

Men det er store forskjeller, og noen vassdrag har store underskudd på gytelaks mens andre har godt med laks. Gytebestandsmålet for hver enkelt elv er beregnet ut fra produksjonsforholdene og behovet for rogn.

Selv om det er brukbart med gytelaks i mange vassdrag, oppfyller få laksebestander i Nordland kvalitetsnormen for villaks, som krever både et normalt høstbart overskudd og en lav påvirkning fra rømt oppdrettslaks.

Totalt har vi omkring 100 vassdrag med bestander av laks i Nordland, og kunnskapen om gytebestandene brukes aktivt for å sikre et forsvarlig fiske på bestander med høstbart overskudd.

Videre viser rapporten at kunnskapen om bestandene av sjøørret ikke er like god som for laks, men drivtellingene av laks gir indikasjoner på størrelsesfordeling i bestanden og antall gytefisk. Trusselfaktorene for laks og sjøørret i Norge er fortsatt rømt laks og lakselus, selv om det er en markant reduksjon i andelen av rømt laks i Nordland de siste årene. Imidlertid er det en økning i problemet med lakselus i sørlige deler av fylket, som gir bekymring for høy dødelighet av sjøørret.