Jegere i Trøndelag har fått forlenget tillatelsen til å skadefelle en bjørn i deler av Verdal og Steinkjer kommuner.

Endringsvedtaket ble gjort 1. august og er en forlengelse av tidligere vedtak om felling.

– Verdal kommune v/Mads Forsell fikk mandag 01. august 2022 kl. 11:08 muntlig forlenget skadefellingstillatelse på en (1) bjørn etter skriftlig søknad mandag 01. august 2022 kl. 08:43. Tillatelsen gjelder deler av Verdal og Steinkjer kommuner, og er gyldig til mandag 08. august 2022 kl. 12:00, eller til det eventuelt er felt bjørn. Bakgrunnen for forlengelsen er et veldig stort skadeomfang med høyt potensialet for fremtidig skader. Dette er et skriftlig svar på både den muntlige og den skriftlige søknaden. Vedtaket kan påklages innen tre uker, heter det i vedtaket.

Bakgrunnen for ønsket om forlengelse er det store antall kadaver og skadet sau og lam som har blitt funnet siden medio juni. Kommunen mener også at det reelle tapstallet er mye høyere enn bare de som er funnet av beitenæringen.

Statsforvalteren mener at skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner.

– Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i regional forvaltningsplan. Fellingstillatelse kan bare gis dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning slik dette er nedfelt bl.a. i forvaltningsplanen. For å vurdere dette, skal de opplistede skjønnskriteriene drøftes i forhold til den aktuelle og/eller fremtidige skadesituasjonen og det aktuelle geografiske fellingsområdet, heter det.

Vedtaket konkluderer slik: En skadefellingstillatelse har til hensikt å stanse en større skadeutvikling. I det aktuelle området er det på nåværende tidspunkt påvist 63 skader på sau/lam forvoldt av bjørn. Det er funnet flere skader/kadaver den siste uken, men som hadde en eldre skadedato. Området hvor kadaverfunnene er gjort ligger i sin helhet utenfor det området som rovviltnemnda i region 6 har vedtatt skal være forvaltningsområdet for bjørn. Avstanden til forvaltningsområdet for bjørn er relativt stor, slik at Statsforvalteren vurderer det som mindre sannsynlig at det skadevoldende individet benytter områder innenfor forvaltningsområdet.

Selv om det ikke er dokumentert skade(r) til bjørn de siste dagene, så mener vi at omstendighetene med det store, konsentrerte skadebildet fram til nå, og med det antallet beitedyr i området, at det kan forventes store problemer i det aktuelle området. Både de oppståtte skadene sammen med fremtidige skader vurderes samlet sett til å være vesentlige, og at det derfor bør åpnes for felling for å unngå skade i fremtiden.

I henhold til rovviltforliket av 2011, den geografiske differensieringen i rovviltnemndas forvaltningsplan for region 6, skadeomfanget ved søknadstidspunktet, skadenes posisjon i forhold til forvaltningsområdet og potensialet for fremtidig skade, anser Statsforvalteren det som riktig å forlange skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Verdal og Steinkjer kommuner. Det vurderes som lite aktuelt å iverksette forebyggende tiltak som nedsanking på nåværende tidspunkt.