Havforskningsinstituttet mener at norske myndigheter bør vurdere å øke minstemålet på taskekrabbe ti l13 centimeter i hele Norge.

I Norge har fisket etter taskekrabbe vært stabilt de siste ti årene, med omtrent 5000 tonn kommersielle landinger årlig.

I 2021 gjennomførte Havforskningsinstituttet (HI) det første ressurstoktet på taskekrabbe, som dekket den nordlige delen av Mørekysten.

Analyser av data fra toktet og fiskeridata viser store forskjeller i fiskeaktivitet og bestandsstørrelse langs hele norskekysten. Det er også blitt observert en nedgang i taskekrabbebestanden på Vestlandet siden 2016.

På grunn av dette anbefaler forskerne å vurdere å øke minstemålet for taskekrabbe til 13 cm i hele Norge. Det er også observert tendenser til nedgang i krabbebestanden i andre områder i Europa. Forskerne anbefaler en føre-var-tilnærming spesielt i områdene hvor bestandsindeksene er usikre.