Utsett avfallsdirektivet

Norges Fiskarlag ber myndighetene utsette innføringen av det nye avfallsdirektivet for skip. Ordningen er for dårlig opplyst og på plass, mener de.

Norske Havner, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Kystrederiene og Nettverk fjord- og kystkommuner har i fellesskap sendt et brev til Klima- og miljødepartementet der de ber om at den nye ordningen om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip utsettes.

Organisasjonene har bidratt faglig til implementering av det nye skipsavfallsdirektivet i norsk rett. Brukerorganisasjonene har også deltatt i referansegruppen til skipsavfallsprosjektet, som har jobbet med veiledning for beregning av avfallsgebyr i havn, metode for innsamling av data og rapportering på oppfisket avfall, herunder også revisjon av «Veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner», melder fiskarlaget på sine nettsider.

Organisasjonene har vært tydelige på at vi støttet intensjonen i skipsavfallsdirektivet, og mener det vil bidra til å redusere marin forsøpling.

Organisasjonen har påpekt at de finner det svært uheldig at de vedtatte endringer i forurensningsforskriften skal settes i verk fra 1. oktober, fordi informasjon til berørte parter er svært mangelfull og veilederen som skulle utarbeides av skipsavfallsprosjektet ikke er kunngjort.

– Departementet bør komme oss i møte her. Slik det er nå vil det være for stor usikkerhet hos de ulike aktørene for hvordan regelverket skal håndteres i praksis, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

På den bakgrunn har Norske Havner, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Kystrederiene og Nettverk fjord- og kystkommuner bedt regjeringen om å utsette ikraftsettelsesdato til 1. januar 2024, slik at berørte parter får tilstrekkelig veiledning til å innarbeide endringene i sine virksomheter.