En søknad fra Field Productions AS om dispensasjon for å bruke drone i Utladalen landskapsvernområde for å filme alpint vinterfriluftsliv ved og over Vettisfossen, er blitt avslått av Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre.

Dette ble bestemt i henhold til delegeringsreglementet som ble vedtatt av styret den 11. mai 2016. Bakgrunnen for avslaget er at hekketiden for rovfugl er en sårbar periode, og tiltak som bidrar til økt trafikk og markedsføring i hekkelokalitetene kan skade verneverdiene og være i strid med verneformålet.

Det blir også nevnt at en dispensasjon kan skape uheldig presedens og påvirke verneverdier og verneformål på en negativ måte. I tillegg ble det henvist til prinsippet om «føre-var» og hensynet til økosystem-tilnærming og samlet belastning i naturmangfoldlova § 9 og 10, og påpekt at kommersiell filming for underholdningsformål i sårbare lokaliteter som hekkerovfugl eller villrein kan føre til en samlet belastning på lokalitetene over tid.