Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) initiererer økt innsats mot villsvin i Norge, og samarbeider om dette med Norges Bondelag, Norsvin, Norges skogeierforbund, Norskog og Norges jeger- og fiskerforbund om tiltak mot afrikansk svinepest.

– Jeg opplever at det er felles forståelse for alvoret i situasjonen. Alle er enige om at villsvinbestanden i Norge må ned. Vi vil bygge på det arbeidet som er gjort, men gjennomføringen av tiltakene må intensiveres og styrkes. Det må også vurderes nye tiltak, sier Pollestad.

Svenske myndigheter meldte 6. september 2023 om utbrudd av afrikansk svinepest hos villsvin i Fagersta. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden.

Et stort område på omtrent 1 million dekar er blitt båndlagt, og det er innført omfattende restriksjoner på ferdsel, jakt og drift i skogen. Kommersielle svinehold blir avlivet som et forebyggende tiltak. Foreløpig er det uklart hvordan smitten har kommet til Sverige. Villsvin utgjør en stor trussel med tanke på introduksjon og spredning av afrikansk svinepest.

– Jeg hadde også nylig et møte med Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å bli oppdatert om statusen for utbruddet i Sverige, og for å diskutere nye tiltak for å forebygge smitte til Norge. I tillegg til de tiltakene som allerede er satt i gang, har jeg bedt Mattilsynet vurdere behovet for å styrke tiltakene i handlingsplanen mot villsvin og foreslå flere tiltak for å redusere villsvinbestanden i Norge, sier Geir Pollestad.