Selskapet Dynea AS har søkt Statsforvalteren i Oslo og Viken om tillatelse til å etablere tankbilvaskeanlegg på Borg havn, på Øra i Fredrikstad kommune.

Ifølge Statsforvalteren er vaskehallen tiltenkt innvendig vask av tankbiler og andre tanker/konteinere som kan ha blitt brukt til å frakte avfall. Ettersom tankene kan inneholde rester av farlig avfall, vurderer vi at anlegget må regnes som et mottaksanlegg for farlig avfall. Eventuelt restinnhold i tankene skal fjernes før vasking, samles opp og leveres til godkjent avfallsmottak.

Anlegget skal bygges med to vaskelinjer, samt et forvaskeanlegg. Det skal benyttes løsemidler ved vask i forvaskeanlegget. Vann fra forvasking vil samles opp og gjenbrukes frem til vannet er mettet, og deretter leveres til godkjent avfallsmottak, ifølge Statsforvalteren.

Vaskevann fra hovedvaskelinjene skal ledes gjennom en oljeutskiller før det renses kjemisk og mekanisk i eget renseanlegg. Renset vaskevann skal føres til Glomma gjennom etablert overvannsledning på Borg havn. Vaskeanlegget vil i snitt gi utslipp av 18,5 kubikkmeter vaskevann i døgnet, basert på drift på ukedager.

Mengden vaskevann som skal slippes ut er svært liten sammenlignet med normal vannføring i Glomma, heter det. Bedriften vurderer med utgangspunkt i dette, og at vannet renses før utslipp, at risiko for negativ miljøpåvirkning i Glomma er liten.