Denne søknaden er avslått.

Statsforvalteren i Innlandet har avslått en søknad om felling av jerv.

Ifølge vedtaket ble jerven observert på et viltkamera i Gammeldalen, Tynset kommune. Kommunen ved Kristian Lund Vang søkte samme dag om skadefelling. Statsforvalteren avslo søknaden samme dag.

Ifølge Statsforvalterens vurdering er det aktuelle området der jerven ble observert et prioritert beiteområde. Det går om lag 2000 dyr på beite i området. Det ble den 20. juli dokumentert 2 lam tapt til jerv i området, et i Tynset øst sitt beitelag, og et i Austfjellet sauhamnlag.

Det ble iverksatt skadefelling som varte til og med 28. juli. Det ble ikke felt jerv under fellingsforsøket. Det er ikke gjenfunnet kadaver i senere tid. Siden det nå ikke foreligger ferske skader i området avslår Statsforvalteren søknaden om skadefelling av en jerv, da jervens tilstedeværelse i seg selv ikke er nok til å utløse tillatelse til felling, heter det i forvalterens vurdering.

I en komklusjon i samme sak gir Statsforvalteren i Innlandet avslag på søknaden om skadefelling av jerv i deler Tynset og Tolga kommuner. Statsforvalteren vil kunne vurdere situasjonen på nytt dersom nye opplysninger fra området tilsier det.