Miljødirektoratet nekter å ta hensyn til flere klager på en tillatelse om felling av gaupe.

Miljødirektoratet har besluttet å opprettholde Statsforvalteren i Trøndelags vedtak om skadefelling av en gaupe i deler av Grong, Lierne og Snåsa kommuner, tross klager fra flere organisasjoner. Avgjørelsen er basert på naturmangfoldloven og rovviltforskriften, og klagerne har ikke rett til å anke år det fram av vedtaket.

Bakgrunnen for tillatelsen for skadefelling er at Luru reinbeitedistrikt søkte om skadefellingstillatelse etter funn av tre døde tamrein, drept av gaupe, i Lierne kommune. Statsforvalteren i Trøndelag innvilget tillatelsen for perioden 22. til 29. januar 2024, men ingen gauper ble felt under denne perioden.

Flere klager

NOAH – for dyrs rettigheter og Aktivt Rovdyrvern klaget på vedtaket, med argumenter om at skadefellingen truer bestandens overlevelse og at andre løsninger ikke var tilstrekkelig vurdert. De påpekte også at gaupa er klassifisert som «sterkt truet» i Norsk rødliste.

Miljødirektoratet har vurdert klagene og mener at skadefellingstillatelsen ikke truer bestandens overlevelse, og at formålet med skadefelling ikke kunne oppnås på annen tilfredsstillende måte.

Direktoratet understreket at skadefelling primært er for å håndtere akutte skadesituasjoner eller overhengende skadepotensial. Til tross for klager, stadfester Miljødirektoratet vedtaket om skadefelling av gaupe i de aktuelle kommunene.

Her er for øvrig de siste sakene som gjelder gaupe:

Les mer om gaupe her.