Sosialistisk Venstreparti (SV) foreslår å redusere antallet rovdyr i reinbeiteområder og heller flytte jerv og gaupe til arealer som ikke har rovdyr, blant dem Hardangervidda.