Miljødirektoratet har besluttet å skyte 17 jerv. Årsaken skal være å øke muligheten for å skyte skadegjørende jerv og redusere behov for å drepe jerveunger i hiet til våren. Direktoratet starter med tidlig skyting av jerv noen steder.

– I noen skadeutsatte områder vet vi at det ikke pågår lisensfelling eller at det er vanskelig å felle jerv. Dårlige snøforhold og rasfare kan også gjøre det vanskelig med hiuttak og felling på våren. Vi starter derfor forsøk på felling tidlig i disse områdene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Ifølge Miljødirektoratet skal jervebestanden ligger over målet som Stortinget har satt ut fra gamle politiske ønsker. Direktoratet melder om betydelige skader fra jerv på sau og tamrein flere steder. Lisensfelling, der jegere kan felle jerv i utvalgte områder etter fastsatt kvote, skal være det viktigste verktøyet for å regulere bestanden.

Miljødirektoratet har i tillegg mulighet til å beslutte felling av jerv for å unngå skade på beitedyr, såkalt skadefelling, og har tidligere vurdert skadefelling noen uker før avslutning av lisensfelling 15. februar. Disse fellingene har ikke alltid lyktes, blant annet på grunn av ustabile værforhold.

Miljødirektoratet har de siste ukene besluttet felling av til sammen 15 jerver i utvalgte områder. Torsdag besluttet direktoratet ytterligere uttak av to jerv i kalvingsland for tamrein i Innlandet fylke (tidligere Hedmark og Oppland). Skytingen skal gjennomføres av ansatte i Statens naturoppsyn.

– Det er ikke sikkert vi lykkes med å gjennomføre uttak så tidlig på sesongen. Snø og gode sporingsforhold lar vente på seg i mange områder, og lengst nord i landet vil lysforholdene være en utfordring, sier Hambro.

Miljødirektoratet innrømmer at jerven er en truet art og at arten har beskyttelse blant annet gjennom naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen, men tillater likevel nedskyting i deler av jervebestanden. Direktoratet opplyser at beslutningene skal være knyttet til konkret skadehistorikk eller sannsynlighet for skader, og at de må vurderes opp mot bestandsstatus for jerv, og de kan ikke gjelde for ubestemt tid.

– Vi følger resultatet av lisensfellingen og gjør fortløpende vurderinger om ytterligere behov for skadefelling. Det kan være aktuelt å forlenge beslutningene og å beslutte uttak i nye områder, sier Hambro i pressemeldingen.