En rekke norske organisasjoner har dannet en allianse for villrein og mot utbygging som kan gi dårligere vilkår for villreinen.

​​​Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den norske Turistforening, Norges Naturvernforbund, WWF, Natur & Ungdom, Villreinrådet i Norge, Norges Fjellstyresamband, Statskog SF, og Norsk Friluftsliv har dannet en allianse som jobber for å ivareta villreinens interesser. Det skriver Naturvernforbundet på egne hjemmesider.

Vilkårsrevisjonene for Aurareguleringene må gi rom for å pålegge tiltak som bøter på skader og negative effekter vannkraftutbyggingen har på villrein, naturmangfold og friluftsliv. Dette skriver organisasjonene i et brev til Olje- og energidepartementet.

Neddemming avskjærer trekkruter

Aurareguleringene på 1950-tallet medførte etablering av store vannkraftmagasiner med betydelig vannstandsvariasjoner. Dette fikk negative effekter for flora og fauna. Villreinens viktige beiteområder ble neddemmet og trekkveiene avskåret. Områder gikk ut av bruk og bestander ble splittet, heter det. ​

Reguleringen medførte at trekkveiene villreinen tidligere benyttet ble borte eller sterkt redusert. Lesja kommune fremmet et forslag om en terskel mellom Gautsjøen og Grynningen i Aursjømagasinet. Dette for å oppnå en raskere fylling av Gautsjøen og høyere og mer stabilt vannivå, noe som øker produksjonspotensialet for næringsdyr og ørret, og bedrer forholdene for gytevandring til tilsigbekker.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjennomførte et forprosjekt, på oppdrag fra Statkraft, for å utrede en etablering av terskel. Rapporten konkluderte med at effekten er noe usikker, og at det avhenger av at det i tillegg gjennomføres andre tiltak. NINA foreslår å sette i gang et større prosjekt for å skaffe data om villreinens bevegelsesmønster rundt Aursjøen og i andre deler av Snøhettaområdet. Dette må følges opp, mener organisasjonene.

Gjennomfør tiltak

Organisasjonene ber om at det legges inn hjemler i de nye vilkårene for Aurareguleringen som sikrer at det gjennomføres en kunnskapsinnhenting, samt at det kan gis pålegg og iverksettes tiltak når man har tilstrekkelig informasjon.

Tiltak som kan gjennomføres for å gjenopprette trekkveier og bedre forholdene for villreinen i disse fjellområdene må gjøres nå. Det er ikke akseptabelt at villreinen skal måtte vente ytterligere 30 år før dette iverksettes.

KILDENorges Naturvernforbund