Rovviltnemnda for Hedmark peker blant annet på konfliktdempende tiltak i sin nye forvaltningsplan for rovvilt og samfunn.

I kapittelet om konfliktdempende tiltak peker planen på at de vil prioritere konfliktdempende tiltak knyttet til ulv og bjørn i regionen. Tiltakene skal primært rettes mot barn og unge, og skal bidra til å øke kunnskapen om disse artene og forvaltningen av dem.

Midler til forskning og utvikling (FoU) skal primært rettes mot beitebrukere, jaktinteresser og allmenheten. Regionale midler skal komme regionen til gode, mens nasjonale prosjekter skal løses gjennom nasjonale midler, går det fram av planen.

Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad, blir sentral i forskningen på flere av regionens rovdyr og vil bidra til å formidle den til enhver tid gjeldende kunnskapen om disse artene. Det er også etablert et Besøkssenter rovdyr på Koppang i Østerdalen, som skal jobbe med formidling om de fire store rovdyra til barnehager, skoler og andre interesserte grupper.

Rovviltnemnda ønsker også å skape arenaer for dialog og økt kommunikasjon for å løse konfliktene som kan oppstå i forvaltningen av rovdyr. De har også vedtatt å videreføre tiltak som retter seg mot barn og unge, for å sikre at fremtidige generasjoner får kunnskap om rovdyrbestandene og bidrar til å motvirke frykt for artene.

I planen er det lister flere konkrete tiltak knyttet til konfliktdeping:

• Videreføre arbeidet med økt kunnskap om rovdyr rettet mot barn og unge.

• Bidra til økt formidling av kunnskap om rovdyrbestandene og rovdyrforvaltningen til allmennheten.

• Skape arenaer for dialog på tvers av interessene i rovdyrkonflikten.

• Dialog med FoU- miljøene om aktuelle prosjekter som er relevante for rovdyrforvaltningen i regionen.

Sonene for rovdyrforvaltning på Østlandet desember 2022, med vedtatt ulveesone (skravert).