Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt avslag på en søknad om skadefelling av ulv i Aurskog-Høland kommune.

Kommunens økte om tillatelse til skadefelling tirsdag, men fikk torsdag 3. november avslag på søknaden. Det var snakk om at ulv skal ha drept sau.

– Statsforvalteren avslår søknaden om skadefelling av ulv i Aurskog-Høland kommune, som ligger innenfor ulvesonen. Vi mener det finnes andre løsninger som kan gi tilfredsstillende sikkerhet mot rovviltangrep på husdyr i området, sier seksjonssjef Ellen Lien Klima- og miljøvernavdelingen avslaget.

Kommunen har vist til to anledninger der ulv skal ha drept og skadet sau ved to tilfeller i Lierfossområdet.

– Statsforvalteren er kjent med de to skadetilfellene gjennom rapporter fra Statens Naturoppsyn sine undersøkelser av dyrene, kontakt med saueeierne og kommunen. Skadetilfellene har skjedd innenfor den nasjonalt fastsatte ulvesonen. Terskelen for å vedta skadefelling av ulv er derfor høy. Forvaltningsplanen for rovvilt anviser også at skadefelling på bakgrunn av ulveskader på husdyr i ulvesonen bare kan gjennomføres om det ikke fins annen tilfredsstillende løsning, heter det.

Husdyr i området går på beiter med ulike løsninger for avgrensing av beitearealet. Gjerder som er ansett som rovdyrsikre har vist seg å forebygge tilfredsstillende mot rovdyrskader i områder med regulær forekomst av rovdyr. Statsforvalteren viser derfor til at det finnes løsninger som kan gi tilfredsstillende sikkerhet mot rovdyrangrep.

Statsforvalteren har derfor avslått søknaden fra Aurskog-Høland kommune om skadefelling av ulv. Kommunen kan klage på vedtaket.