Regjeringen vil styrke satsingen på havvind og foreslår å øke bevilgningene til dette arbeidet med til sammen 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022.

— Regjeringen mener alvor med satsingen på havvind. Derfor er det viktig for oss å bidra til innovasjon, industriutvikling og god sameksistens med andre næringer på havet. Vi skal forberede Norge på fremtiden, og da er det helt sentralt at vi tilrettelegger for verdiskaping basert på naturressursene våre, grønne arbeidsplasser i hele landet og en rettferdig omstilling hvor ingen faller fra, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding.

I Hurdalsplattforma står det at regjeringen vil tilrettelegge for en storstilt satsing på havvind gjennom en ambisiøs nasjonal strategi som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel.

Arbeidet med vindkraft til havs er nybrottsarbeid og krever tilstrekkelige resurser og kunnskap for å sikre effektive og grundige prosesser. Den foreslåtte bevilgningen i tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022 vil både øke saksbehandlingskapasiteten i Olje- og energidepartementet og gi rom for nødvendige utredninger.

Departementet skal gjennomføre arealtildeling og konsesjonsprosess for havvind, samtidig som det skal tilrettelegges for innovasjon, industriutvikling og sameksistens med andre aktører på norsk sokkel. I sommer gjennomførte departementet en høring av rettleiaren for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta. Høringssvarene viser blant annet at det er behov for avklaringer om nettrelaterte spørsmål før tildeling av areal for havvind.