Regjeringa innfører ytterligere tiltak for å styrke bestanden av kysttorsk i nord.