Statsforvalteren har avslått søknaden fra Lindesnes Gårdsutvikling AS om mudring i Svennevikbukta i Lindesnes kommune.

Søknaden gjaldt mudring av 700-800 m3 over et sjøbunnsareal på ca. 800 m2 for å øke dybden ved eksisterende bryggeanlegg.

Bakgrunnen for avslaget er at Statsforvalteren har vurdert at de potensielle negative miljø- og naturmessige konsekvensene av tiltaket veier tyngre enn nytteverdien og fordelen tiltaket ellers medfører. Videre vil den omsøkte mudringen øke den samlede belastningen på økosystemet, noe som ikke er i samsvar med bærekraftig forvaltning av marine ressurser og økosystemer langs kysten. Dette er i tråd med FNs bærekraftsmål 14 «Livet i havet» og Meld. St. 40 «Mål med mening».

Svennevikbukta er vurdert til å ha stor miljømessig betydning, og Statsforvalteren har konkludert med at det omsøkte tiltaket omfatter et middels stort inngrep i området. På bakgrunn av dette har Statsforvalteren avslått søknaden med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. naturmangfoldloven § 10.

Lindesnes Gårdsutvikling AS hadde søkt om mudring for å øke dybden ved eksisterende bryggeanlegg. På tross av dette avslaget understreker Statsforvalteren at det fortsatt er mulig å gjøre mindre inngrep i området som vil ha mindre negative konsekvenser for miljø og natur. Statsforvalteren oppfordrer derfor Lindesnes Gårdsutvikling AS til å vurdere alternative tiltak som vil være mindre miljømessig belastende.