Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 300 millioner kroner i 2022 til Klima- og energifondet. Det skal styrke Enovas aktivitet rettet mot grønn omstilling i næringslivet og støtte til etablering av hurtigladere for elbiler.

– Vi vil gjøre det enklere å velge klimavennlige transportløsninger og legge til rette for økt utbredelse og bruk av elbil i alle deler av landet. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 100 millioner kroner gjennom Enova til å støtte etablering av hurtigladere for elbiler, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Regjeringen legger opp til at utbyggingen av ladeinfrastruktur i utgangspunktet skal være markedsdrevet. I noen situasjoner vil det imidlertid også være behov for offentlig støtte. Dette gjelder særlig der hvor markedsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig for kommersielle aktører å investere, sier departementet i en pressemelding.

Det er i dag en rekke kommuner hvor innbyggerne ikke har tilstrekkelig tilgang til hurtigladeinfrastruktur. Enova skal bidra til etablering av hurtigladere som legger til rette for økt utbredelse og bruk av elbil i alle deler av landet. Enova har lang erfaring med å støtte utbygging av ladeinfrastruktur. Det vil i tråd med den overordnede styringen av Enova være opp til dem å innrette støtten basert på deres erfaringer og faglige vurderinger.

Grønn teknologi

– Vi skal gjennom en stor omstilling som krever en enorm innsats. Gjennom Enova bidrar staten med risikoavlastning til aktører som utvikler og tar i bruk nye løsninger som bygger opp under den nødvendige grønne omstillingen i næringslivet. Regjeringen foreslår å styrke denne aktiviteten med 200 mill. kroner i 2022, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Gjennom å støtte opp under senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon bidrar Enova til utslippsreduksjoner og grønn teknologiutvikling innen områder som industri, grønn skipsfart, hydrogen, utslippsfri landtransport og infrastruktur for nullutslippsdrivstoff. Den foreslåtte bevilgningen på 200 millioner kroner vil gjøre det mulig for Enova å øke innsatsen mot disse områdene.

Avtale

Midlene skal ellers forvaltes i samsvar med målene og føringene i styringsavtalen mellom Enova og Klima- og miljødepartementet. Tilleggsavtalen utformes i tråd med den overordnede styringen av Enova hvor de er gitt betydelig faglig frihet og fleksibilitet til å utforme ordninger og gi tilsagn til prosjekter slik at midlene utnyttes mest mulig effektivt. Denne faglige friheten og fleksibiliteten gjør det mulig for Enova å støtte prosjekter og sektorer der mulighetene til å påvirke utviklingen er størst.