Klima- og miljødepartementet nekter å dele informasjon.