Etter en bekymringsmelding fra Naturvernforbundet i februar 2022 om misbruk av ordningen med landbasert oppdrett, har departementet innført en pause i muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land.

Nærings- og fiskeridepartementet trekker i nødbremsen for muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land, skrifer Naturvernforbundet i en pressemelding.

– Flere steder har det blitt gjort monstrøse strandsoneinngrep for å plassere lakseoppdrett på land. Å gi oppdrettsnæringa gratis landkonsesjoner bærer helt galt av sted, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Bad om evaluering

Naturvernforbundet ba i februar regjeringen om å evaluere hele ordninga fra naturperspektiv.

– Kommunene ser ut til å gi frie tøyler for inngrepene. Her får vi et enormt press for store naturinngrep i kystsonen om ikke staten nå tar en tenkepause, sier Gulowsen, som konstaterer at tenkepausen nå er innvilget.

Blant svakhetene som Naturvernforbundet påpekte de:

  • – Definisjonen av «landbasert» er uklar.
  • – Standard miljøkrav og hensyn til allemannsrett og friluftsliv er ikke på plass.
  • – Konsesjonene deles ut vederlagsfritt.
  • – Konsesjonene på land deles ut løpende, uten samla vurdering.
  • – Prinsippet om teknologinøytral tillatelse oppmuntrer billigste, ikke beste teknologi.

Seks måneders stans

Naturvernforbundet viser til departements pressemelding i saken: «Bakgrunnen for en midlertidig stans er at det foreligger en rekke søknader om, og er gitt tillatelser til, konsepter med nær tilknytning i sjø. Dette utfordrer regelverkets klare skille mellom akvakultur i sjø, og akvakultur på land, og viser en teknologisk utvikling som ikke var forutsatt ved innføringen av dagens regelverk for akvakultur på land. Det pågår nå et arbeid i nærings- og fiskeridepartementet med utforming av et regelverk som skal hensynta disse utfordringene. Dette vil sendes på høring om kort tid. Den midlertidige stansen gjelder frem til departementet har fastsatt endringer i regelverket. I første omgang settes den midlertidige stansen til 6 måneder»

Naturvernforbundet forutsetter at regjeringen også bruker tenkepausen til å vurdere forbundets innspill om naturvern, teknologi og konsesjonssystem.