Nordreisa kommune opplever store tap av sau og rein på beite grunnet angrep fra rovdyr, og krever strakstiltak for å unngå ytterligere tap.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Miljødirektoratet har nektet å gi fellingstillatelse for uttak av gaupe til tross for store tap, med begrunnelse om at bestandsmålet for dette rovdyret ikke er nådd.

Kommunestyret sier en en uttalelse at bestandskartleggingen ikke er tilfredsstillende. Det medfører at ikke alle familiegrupper av rovdyret blir registrert og at bestandsmålet derved ikke oppnås, heter det i en uttalelse stilet til Miljødirektoratet.

Nordreisa kommunestyre krever at målsettingen i rovviltforliket følges opp og at bestandskartleggingen kvalitetssikres slik at beitenæringen i Nord-Troms kan bevares.

Kommunen vil ha tiltak iverksatt for å unngå ytterligere store tap, med over 5000 sau og lam i tillegg til rein på beite kommende sesong. Kommunestyret ønsker at miljøforvaltningen bidrar til å effektivisere uttak av dyr som gjør skade på beitedyr, uavhengig av om bestandsmålet er nådd, i prioriterte beiteområder.