Forurensing fra jordbruket er i ferd med å ta knekken på Hålandsvannet i Rogaland.

Miljødirektoratet melder at omfattende tiltak er nødvendig for å redusere forurensningen til vannet, viser en ny forskningsrapport, som konkluderer med at landbruket utgjør en alvorlig trussel mot vannet.

– Det er behov for omfattende tiltak for å bedre vannmiljøet. Rapporten legger et presist kunnskapsgrunnlag for dette, og gir i tillegg flere gode forslag til løsninger på problemene. Miljødirektoratet oppfordrer til at alle berørte samfunnssektorer nå tar i bruk sine virkemidler for at vi sammen kan nå målene som er satt for et godt vannmiljø, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, som har arbeidet for å se på sektorene som bidrar til overgjødsling.

Overgjødsling fra jordbruket

Rapporten viser tydelig at den beste løsningen for å få bukt med overgjødsling, er å redusere tilførselen av fosfor fra jordbruket. Det gjøres mest effektivt der avrenningen er størst, og der fosfortallene i jorda er høyest.

I rapporten er det beregnet ni ulike scenarier med jordbrukstiltak og kombinasjoner av disse. Det rapporten anbefaler er en tiltakspakke som kombinerer at kornareal ikke pløyes om høsten, at det anlegges kantsoner der det produseres potet og grønnsaker, og at jordas fosfortall reduseres betraktelig. Dersom denne kombinasjonen av tiltak blir gjennomført, kan fosfortilførselene til Hålandsvatnet bli redusert med om lag 410 kg. Det er samtidig viktig å redusere punktutslipp fra jordbruk og avløp.

Problemene kan løses

– Nå vet vi hvor mye næringsstoffer som tilføres Hålandsvatnet hvert år, og hvor det kommer fra. I tillegg viser rapporten mange gode forslag om hvordan problemene kan løses. Situasjonen er alvorlig for miljøet, og derfor er det viktig at tiltakene settes inn nå. All erfaring tilsier at jo lengre tid det tar å komme i gang, dess mer kostbart blir det å snu den negative utviklingen, sier Ellen Hambro i Miljødirektoratet.