Miljødirektoratet har gitt tillatelse til ekstraordinær skadefelling av en jerv med valper på en kjent lokalitet i Lierne kommune i Trøndelag.

Tillatelsen gjelder fra 13. april til og med 20. april 2023. Statens naturoppsyn er ansvarlig for å gjennomføre fellingsforsøket og kan felle en tispe og hennes valper. Miljødirektoratet har satt vilkår for fellingen av jern og kan trekke tillatelsen tilbake.

Jerven er en fredet art, men det er mulig å felle den for å hindre skade på husdyr eller tamrein. Miljødirektoratet har vurdert bestandssituasjonen og overvåkingen av jerv i region 6 og funnet at skadepotensialet for tamrein er stort i området. Lisensfelling har ikke vært tilstrekkelig for å redusere skadepotensialet i enkelte områder av regionen. Miljødirektoratet har derfor funnet det nødvendig å tillate ekstraordinær skadefelling av jervetispen med valper.

Vilkårene for fellingstillatelsen er at fellingen ikke skal være til skade for bestandens overlevelse, og at formålet ikke kan bli oppnådd på annen tilfredsstillende måte. Miljødirektoratet har vurdert prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldloven og lagt avgjørende vekt på skadehistorikken og skadepotensialet for tamrein, bestandssituasjonen for jerv i regionen, den geografiske differensieringen av prioriterte beiteområder og forvaltningsområdet for jerv nedfelt i forvaltningsplanen, og den nasjonale bestandsstatusen for jerv.

Det er satt et nasjonalt mål om 39 årlige kull av jerv med delmål fordelt på fem av de åtte rovviltregionene. De regionale rovviltnemndene har i sine forvaltningsplaner lagt grunnlaget for en geografisk differensiert forvaltning innenfor regionene, med prioriterte jerveområder og prioriterte beiteområder.